ҚАШШОҚЛИК ҚАЪРИДАГИ ҚАЛБ… (Биринчи фасл. 16-қисм)

0

 

* * *

 

Орадан бир соатга яқин вақт ўтди. Мироб қорни тўйгач, ғамлар нари кетиб, эркинроқ нафас ола бошлаганди. Бироқ миясининг бир четини тунашга жой топиш ташвиши кемирарди. Шу сабабли бўшашган жуссасини ўзига мажбуран бўйсундириб, даст ўрнидан қўзғалди ва йўл-йўлакай ўрмон қушларини, олмахонларни томоша қилганча дуч келган тарафга кета бошлади.

Тахминан уч чақиримча йўл юриб қўйганди. Бир маҳал узоқда қалин пўстинга ўралган кимсага кўзи тушди. Уни кўрди-ю, миробнинг юраги ҳовлиқиб, қадамини тезлатди.

— Ие, одамми? — деди баланд овозда ўша кимсадан кўз узмай. — Ким бўлди ўзи бу одам? Аёлмикан, ё эркакмикан? Ким бўлгандаям, топдим-ку! Худо раҳмимни еди-ку!.. Ҳа, раҳмимни еди, раҳмимни! Ҳо-ой-й-й!.. Тўхта-а! Кетиб қолма!..

Мелибой мироб беихтиёр ўша тарафга чопа кетди. Толиққани ҳам қаергадир ғойиб бўлган каби қора терга тушса-да, югураверди…

Бу гавдали, ўрта яшар шаман аёл эди. Эгнидан бошига қадар қатма-қат матога ўралиб олганча турар, афтидан фол очарди. Миробни кўрди-ю, илкис ҳушёр тортди ва унга қаттиқ тикилиб қолди. Бу орада Мелибой мироб аёлга яқинлашиб, титраган кўйи икки қўлини кўксига босганча турар, ҳарсиллаши сўзлашга ҳадеганда йўл бера қолмасди.

— Синглим, бормисан? — ниҳоят хириллаган товушда сўз қотди мироб беихтиёр тиз чўкиб. — Мени қидираётганмидинг-а? Қишлоқдан келган бир қария ўрмонда адашиб қолганидан бохабармидинг? Нега индамайсан? Танимадингми мени? Мен миробман, мироб! Ҳув ўша водий тарафлардан кеп қолдим, синглим!..

— Ты, старик, очень замучился? — сўради аёл қовоқ уйиб. — Это еще не всё. Тебя впереди почти смерть ждёт. Знаешь?

Мелибой мироб аёлнинг ўзга тилда сўзлаганидан ранжиди. Тил билмаслиги, омилигидан куйди. Лекин барибир шукр қилди. Шундай қалин ва кимсасиз ўрмонда ўлиб кетмагани сабабли аламини ичга ютди.

— Меники сеники не панимает, — деди билганича мироб. — Ҳов водий знает твая? Знает?..

— Нет, не знаю, — жавоб қилди аёл афтини бужмайтириб. — И знать не хочу! Идём ко мне! Чаем угощу, дорогой! Там подробно поговорим! Ну чё, идём?

— Ҳа-а, кетдик деяпсанми? Хўп, кетдик бўлса, кетдик-да! Қани, бошламайсанми?

Шаман аёл миробнинг кетишга ҳозирлигини қўл ҳаракатларидан пайқаб шошилмасдан ортга юрди.

Улар олдинма-кетин анча йўл юришди. Ниҳоят қўққайган бир қора уйга етишди. Шаман аёл уй эшигини очиб, миробни ичкарига бошлади…

— Жа қоронғи экан уйинг, — деди қўл силтаб мироб пича ўтиргандан сўнг аёлга. — Мундай чироқ-пироқ ёқиб қўйсанг бўлмайдими? Ахир… Мунақанги қоронғи уйда ёлғиз қолсаг-у, биров-ярим кириб қолса, нима деб ўйлайди? Мироб ғирт хотинбоз экан демайдими?

— Ты, старик, успокойся, — деди шаман аёл гўё унинг нима деётганини тушунгандек. — У меня нет мужа. Но есть знакомые мужики. Они очень агрессивные. Кстати, они враги твоего хозяина Талиба.

— Толиб дейсанми? — мироб ўзига таниш ягона сўзни тушуниб даъфатан ўрнидан туриб кетди. — Қани Толиб? Қаерда беркиниб ўтирибди? Беркинадиган одати йўғиди-ку! Ё мени кутаётганмиди?.. Илтимос, мени беркит! Қаерга бўлсаям розиман. Фақат беркит мени! Жон синглим, мен… Ўлгудай қўрқаман ундан. Агар тутиб олса, бўғизлаб ташлайди мени…

— Успокойся, пока я с тобой, тебя никто не тронет! — миробни тинчлантирди шаман аёл. — Сейчась вместе будем чай горячий пить. Потом… Потом тебя помедетирую! Чтоб защищенный был. Давай, бери чащку, пей!..

— Э, худо умрингни зиёда қилсин! — мироб аёлнинг қўлидан чой тўла идишчани олди-да, дуо қила кетди. — Жа меҳмондўст экансан-ку, аммо тилингни тушунмаганим ёмон-да! Сен қурмағур дуони тушунмасанг! Майли, тушунмасангам дуо қилавераман! Худо кўриб турибди-ку!.. Хўш, хўжайкахон, қаерда ўша Толиб баччағар? Ўрмондами?..

Аёл индамади. Аксинча миробга ер остидан термилганча нималардир дея шивирлади. Ора-сирада бир икки марта даст ўрнидан қўзғалиб, ўнг қўлини мироб томон ўқталган ҳолда уёқдан буёққа айлантирди. Сўнг яна қайтадан жойига ўтирди.

Бир маҳал ташқарида дупур-дупур қадам товушлари қулоққа чалинди. Шаман аёл товушларни эшитибоқ сапчиб ўрнидан турди ва миробга ёпишди.

— Ты туда, в угол иди, — пичирлаб миробни бурчакка судраклади аёл. — Вроде зэки пришли. Я с ними во дворе поговорю. Лиш бы тебя не увидели. А то убить могут!..

Мелибой мироб қаршилик кўрсатмади. Қоронғи уйчада аёл киши билан ёлғиз қолгани учун шундоқ ҳам безовта эди. Биров-ярим кириб қолса, хижолатдан бўлари бўлиши муқаррарлигини аниқ-тиниқ сезгани боис билинар-билинмас нафас олган ҳолда шаман аёлнинг ортидан ташқарига ўғринча боқиб қулоғини динг қилди.

Сал ўтмай, аёл уйчага қайтиб кирди. Мироб қадам товушлари узоқлашганини ҳам аниқ эшитди ва уй бекасига пешвоз чиқди.

— Ҳа, ёмон одамлар келишибдими? — сўради ҳайратдан кўзларини чақчайтириб. — Сенга қаттиқ гапиришмадими, ишқилиб? Ҳа, башарти шундай қилишса, айтавер! Худога шукр, пичоқ бор, калласини олиб ташлаймиз!..

— Нет, они знакомые, — деди шаман аёл қўл силтаб. — О тебе не стала говорит. Мне это надо? Ты мне самой нужен. Вот так нужен!..

— Жа қайсаракансан ўзингам, — деди аёлнинг сўзларига тушунмай мироб. — Ўзбекчалаб гапирсанг-чи!..

— По узбекски? — миробнинг нима деганини тахминан англаган аёл кулиб қўйди. — Нет, не могу говорит на твоём! Но ничего страшнего! Как нибудь сойдёмся, дорогой! Ты мне будеш помогать в будущем! Ну, согласен?..

Мелибой мироб ҳеч нарсани тушунмай, қўйин киссасидан носқовоғини чиқарди-да, нос каплаб, қовоқни шаман аёлга узатди.

— Ма, чекасанми? Олмайсанми?

— Ой, ты что? — қўллари билан юзини тўсди шаман аёл. — Вонючий какой-то! Выплюни эту гадость! Дурак что-ли?

— Ҳа, майли, чекмасанг чекма! — носқовоқни қайтадан киссага урди мироб. — Сассиқ демоқчисан-да ўзингча-а? Вей, ўзингданам бадбўй ис келяпти. Сезмаяпсанми? Жа бадбўй экан!.. Локигин сениям тушунса бўлади. Бу ерда сув истиш масаласи оғир бўлса керак!.. Майли, умринг зиёда бўлсин!.. Менга қара, фолбинмисан? Боя нималардир деб ўзингча дуо ўқигандай бўлдинг? Қўрқма, бизнинг қишлоқдаям сендақаси бор. Нуқул қора товуқ сўрайди. Нимаймиш, қора товуқни ўша фолбинга опкелсанг, сўйиб қонига иссиқ-совуқ қилиб берармиш. Ўлгудай очопат-да! Шунча товуқ гўштини қандай еб тугатади, сира тушунмайман!..

Шаман аёл норози қўл силтаб ўзича нималардир деб ғудранди-да, ўрнидан қўзғалиб уйча бурчагига эски кўрпа тўшади ва келиб миробни туртди.

— Давай, дорогой, спи, отдохни! Ты наверное устал! До завтра выспись, а завтра будем работать!.. Давай!..

Мелибой мироб аёлнинг қўл ҳаракатларидан ётиши лозимлигини англаб, нос тупуриш илинжида ташқарига юрди ва бироздан кейин қайтиб кириб кўрпага чўзилди.

 

* * *

 

Бир неча кунлик совуқ, азоб жонидан ўтган экан. Кўрпага ўралгани ҳамоно аъзойи баданига илиқлик югуриб, вужудини ёқимли ҳислар чулғаб олди. Хаёлан бўлса-да, ўлмай қолганига, оёқ-қўли бутлиги, кўзлари кўриб, юраги бир маромда уриб турганига шукр қилди. Шу тахлит то оламни тун зулмати қоплагунча тек ётаверди, хаёл сураверди. Шу баҳонада қотиб ухлаб қолишдан умидвор бўлди.

Аммо уйқуси келмасди. Хурсандлигиданми, саросимаданми, билмасди. Кўз юмди дегунча Толибнинг қиёфаси хаёлида гавдаланар, гўё шу ерга ҳам миробни топиб келадигандек, калтаклай бошлайдигандек туюлиб, кўнгли хира тортарди. Мироб шу алфозда у ёнбошдан бу ёнбошга ағдарила-ағдарила охири аста қаддини кўтариб, уйчанинг нариги бурчагига назар ташлади. Не кўз билан кўрсинки, шаман аёл қип яланғочланганча баданига нимадир сурар, оғир ҳарсилларди.

— Ё алҳазар! — деб юборди беихтиёр қўрқиб кетган мироб. — Астағфирилло! Ҳой, нима қиляпсан, беҳаё? Уйингда бегона эркак борлигини унутдингми нима бало?

Аёл унинг нима деётганини тушунмади. Уялиш, яланғоч танасини беркитиш, хижолат тортиш ўрнига мироб томон ўгирилди-да, паст овозда сўради:

— Чё, дорогой, не спится что-ли? Иди ко мне, иди! Спину потри!

— Ие, «иди» дейсанми? — тутоқиб кетди мироб. — Ёши бир жойга борган одамни иймондан чиқармоқчимисан? Ўзингам жа ёшмассан, намоз-памоз ўқисанг бўлармиди? Бунинг ўрнига яланғочланиб «иди» дейсан-а уялмай! Қўй-э!..

Мелибой мироб шундай деб қайтадан ўрнига ётди-да, бошини терс буриб олди.

Сал ўтмай, яланғочланган шаман аёл миробнинг тепасида ҳозир бўлди ва оҳиста энгашиб, қулоғига шивирлади:

— Ну чё боишся, милый? Женщину не видел что-ли никогда? Обними меня! Ну, давай-же!..

Аёлнинг баданидан таралаётган бадбўй мой ҳиди миробнинг димоғига урилиб, кўнглини беҳузур қилди. Гарчи у нима деётганини тушунмаса-да, бузуқликка ундаётганини пайқаб даст ўрнидан турди ва қоронғида тимирскиланиб чопонини топди-да, елкасига илиб ташқарига йўналди.

— Елкамнинг чуқури кўрсин-а бу уйни! — ўзича сўзланиб эшикка яқин борди мироб. — Бундан кўра, ўрмонда совқотиб ўлганим дуруст.

— Да не-ет, — шаман аёл пилдираганча келиб миробнинг йўлига кўндаланг бўлди. Мироб кўрдики, аёл аллақачон эгнига пўстинини ташлаб олибди. — Куда ты пойдёш? — давом этди аёл. — Я тебя никуда не отпущу, дорогой!

— Қоч-э, уятсиз! — аёлни нари сурмоқчи бўлди мироб жаҳлини босолмай. — Мунчаям эркакни яхши кўрмасанг? Нақ шайтоннинг энаси экансан-ку!

— Ну ладно, — деди аёл кулимсираб. — Не будем больше кошки-мышки играть! Ты сейчас остаёшся и в далнейшем мне будеш помогать! Я же тебя не медетирую! Просто прошу, дорогой!

— Медитир-педитирингни билмайман! — қўл силтади мироб. — Қоч, кетишим керак!

— Не пойдёш никуда! В лесу полно зверей. Пропойдёш, погибнеш!

— Э, унда суюлавермагин-да, жувонмарг! — деди мироб қовоқ уйиб. — Одам деганда сал номус, уят, шарм бўлиши керак, синглим! Бўпти, тағин шу қилиғингни кўрай, нима қиларканман!..

Аслида Мелибой мироб эшик тирқишидан қалин ўрмонга боққач, юрагини қайта ваҳм босиб, ўтган оғир ва қўрқинчли лаҳзаларни кўз олдига келтирганди. Шу сабаб бўлиб у ортга қайтишга мажбур бўлди. Кимсасиз ўрмонда мақсадсиз дайдигандан кўра, мана шу аёлнинг кулбасида қолишни афзал билди.

 

* * *

 

… Ҳаш-паш дегунча орадан икки ой ўтиб кетди. Сибир ўрмонларини қоплаган қор бир-бир эриб, этакдаги дарё суви шарқираб оқа бошлади. Мелибой миробнинг елкасига офтоб тегди. Қиш бўйи диққинафас уйчада ўтириш, шаман аёлнинг илтимосларини бажариш, қоронғи тунларда яланғочланиб танасига қандайдир бадбўй мой суришига гувоҳ бўлиш, уятдан бошини кўрпага ўраганча нафаси қайтганига қарамай аёлнинг кийинишини кутиш, ҳар лаҳзада қизи Севинчни ўйлаш, қишлоқни соғинавериш жуда жонига текканди. Азобланишлардан тўйганди. Мана, кунлар исий бошлади. Энди йўл топиш, аёлнинг кўзини шамғалат қилиб бўлса-да, қочиб қолиш тадоригини кўриши лозим. Аксига олиб ҳеч ким уни қидириб ҳам келмади. Ўликми-тирикми демади. На илож? Бир амаллаб юртига йўл топа билса марра уники. Ҳаммасини унутади. Қизини олади-ю, жон қишлоғига бориб буғдойини экиб юраверади…

— Синглим, энди мен кетсам, — деди шундай кунларнинг бирида мироб шаман аёлга қўли билан олисларни кўрсатиб. — Менга нон, туз, бошпана бердинг. Рози бўласан-да энди! Менам юртимга етволай. Қизим шўрлик қон йиғлаб ўтиргандир. Қишлоқдагилар аза очворган бўлишсаям ажабмас. Ахир, қанча вақт ўтиб кетди! Аза очишади-да!..

Шаман аёл миробнинг қўл ишораларидан мақсадини дарров илғади. Илғади-ю, оғир хўрсинди. Қовоқлари уйилиб, ингичка қошлари чимирилди ва юзини терс бурди.

— Тўғри, сениям тушунаман, — деди мироб аёлнинг ҳаракатларини кузатаркан. — Нима қилай? Ота-буваларимиз шунақа ўргатган. Бизда бегона аёлни номаҳрам дейишади. Номаҳрамга ола қарай олмаймиз. Локигин, ишонаман, сен албатта ўзингга муносибини топасан. Мендақанги ёши бир жойга борган одамни бошингга урасанми? Ундан кўра, рухсат бер, мен кетай, қоқиндиқ!..

— Нет, дорогой, — деди ниҳоят аёл миробга юзланиб. — Тебя просто так не отпущу-у! Вот, глянь, во-он там очень красивая река течёт! Это река Обь. Слыхал?

Мироб аслида аёлнинг нима деганини умуман тушунмай елка қисди. Шаман эса буни бошқача англаб бош чайқади.

— Сейчась мы туда же пойдём, — давом этди аёл. — Одну вешь покажу. Удивишся! Очень сильно удивишся! Потом, ладно, тебя отпущу и дорогу покажу.

— Эҳ, тушунмадим барибир, — аёлга умидвор термилди мироб. — Дарёга борайлик демоқчимисан?

— Да, да-а! — бирдан ўрнидан туриб кетди шаман. — Идём, очень интересная картинка есть!

— Оббо, қўймасакансан-да, — дея мироб ҳам қаддини кўтарди. — Бўпти, юр-чи, нимани кўрсатаркансан! Фақат кейин мени қўйворасан!

— Обязательно! Пошли, надо торопиться!..

Мелибой мироб уф тортган кўйи аёлга эргашиб дарё томон йўл олди.

(давоми бор)

Олимжон ҲАЙИТ