«Putin: «Rossiyaning asosiy maqsadi – bu …»

0
MOSCOW REGION, RUSSIA – FEBRUARY 10, 2021: Russia’s President Vladimir Putin is seen in his office in Novo-Ogaryovo during a video-conference meeting of Russian government officials. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè â Íîâî-Îãàðåâî. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Rossiyaning asosiy maqsadi – o'z fuqarolarining hayotini yaxshilash.,Bu haqda Vladimir Putin Davlat kengashi Prezidiumi va Strategik tashabbuslar agentligining qo'shma yig'ilishida aytib o'tdi, deb xabar bermoqda TASS.
Davlat rahbari milliy maqsadlar haqida gapirar ekan, «asosiysi fuqarolarning yaxshiroq yashashlari» ekanligini ta'kidladi. «Katta shaharlarda, kichik aholi punktlarida, bizning keng maydonimizda, har yerda», deya qo'shimcha qildi u.

loading...